قلندر

قلندرم قلندرم گمشده ی در ب درم

قلندر

قلندرم قلندرم گمشده ی در ب درم

۴ مطلب با موضوع «جامعه کثیف» ثبت شده استدلخوشیم به کدام راه نجات؟؟؟
در روزگاری که همه از "مرغ" حرف می زنند کسی از "خروس" نمیگوید، زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه بیدارشدن..!
فانوسهای ده میدانند بیهوده روشنند!
و سگان ده نیز میدانند بیهوده بیدارند!!!
وقتی در روشنی روز دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!

  • پارسا قلندر


انسانها ، به میزان حقارتشان توهین میکنند 
به میزان فرهنگشان عشق می ورزند، 
به میزان هویتشان به دیگران احترام می گذارند ،
به میزان کمبودهایشان آزارت میدهند 
هر چه حقیرتر باشند، بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند!
هر چه فرهنگشان غنی تر باشد ، بیشتر به دیگران عشق میدهند 
هرچه هویتشان عمیق تر باشد ، محترمانه تر رفتار میکنند

به اندازه درکشان می فهمند 
و به اندازه شعورشان ، به باورها و حرفهایشان عمل میکنند.

  • پارسا قلندر

مَردُم کیست؟

به موجودی گفته میشه که از بدو تولد همراهیت میکنه و تا روز مرگت مجبوری که برای اون زندگی کنی!!! برای مَردُم خیلی مهمه که توچی میپوشی؟
کجا میری؟
چند سالته؟
چرا میخندی؟
چرا ساکتی؟
چرا نیستی؟
چرا ازدواج نمیکنی ؟
چرا بچه دار نمیشی ؟
چرا اینطوری نوشتی؟ عاشق شدی؟
چرا اونطوری نوشتی؟ فارغ شدی؟
چرا لاغر شدی؟
شکست عاطفی خوردی؟
چرا چاق شدی؟
زندگی بهت ساخته؟
و چراهای بسیاری که تا جوابش رو بدست نیاره دست از سرت برنمیداره!

مَردُم ذاتا قاضی به دنیا میاد.بدون ِ اینکه خودت خبر داشته باشی، جلسه دادگاه برات تشکیل میده، روت قضاوت میکنه، حکم برات صادر میکنه و در نهایت محکوم میشی.

مَردُم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هرجا بری میتونی ببینیش، حتی تو خواب.اما مَردُم همیشه از یه چیزی میترسه؛؛؛از اینکه تو بهش بی توجهی کنی، محلش نذاری، حرفاش رو نشنوی و کاراش رو نبینی.

پس دستت رو بذار رو گوشت، چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو...و از فرصت کم زندگیت لذت ببر...

  • پارسا قلندر

مادنبال یک جامعه ی حیوانی ایده ال هستیم...نه یک جامعه ی انسانی...من رای به نبودحماقت بشرمیدهم درحالی که خودم هم یک احمقم زیراکه انسانم...زندگی گوزنهارادرنظربگیرید...درجای جای کره ی زمین باگونه ها واشکال مختلف...نه به قلم روهمدیگرتجاوزمیکنند...نه گونه های دیگررامجبوربه اطاعت میکنند...نه ادعای برتری میکنند...نه هم نوع خودرامیکشند...نه به طبیعت آسیب میرسانند...نه مرگ وتولدشان رامیپرستندونه شکل وشمایل ونه موقعیت جغرافیایی را...درواقع نمی دانندگونه های دیگرکجاوچگونه اند....جوامع حیوانی باطبیعت سازگاری پیدامیکنندنه بااعتقادات گونه های دیگر...برخودمسلط میشوندنه براجتماع ضعیفتر...هیچ یک دنبال برتری نیستند...درواقع آنهاساکنین اصلیه دهکده ی جهانی اند...همه باهم برابرندفارغ ازهرتبعیضی
...هیچ گونه ای عزم جنگ باگونه ی دیگرنمی کند...صلح جهانی برقراراست...انسان نمونه ی تکامل نیافته ی جانوریست که نظم جهان رابرهم زده است...
#عکس مربوط به کشتن فرخنده

  • پارسا قلندر